مدير مسئول

ایرج فیضی استاد
دکترا

سردبیر

عباس منوچهری استاد
دکترا

هیئت تحریریه

حميد احمدي استاد
دکترا
محمود كتابي استاد
دکترا
الهه كولايي استاد
دکترا
محمدرضا تاجيك استاد
دکترا
حسين سليمي استاد
دکترا
محمدباقر حشمت‌زاده استاد
دکترا
ابراهيم متقي استاد
دکترا
حميرا مشيرزاده استاد
دکترا
عباس منوچهري استاد
دکترا
سيدعليرضا حسيني بهشتي دانشیار
دکترا
جهانگير كرمي استاد
دکترا
مسعود غفاري استاد
دکترا
فرهنگ رجایی استاد
farhang.rajaee@carleton.ca دکترا
استاد علوم سیاسی دانشگاه کارلتون (کانادا)-
1
مجتبی مهدوی استاد
mojtaba.mahdavi@ualberta.ca دکترا
استاد بخش مطالعات اسلامی دانشگاه آلبرتا کانادا
(780) 492-0736
محمدعلي توانا دانشیار
tavana.mohammad@yahoo.com دکترا
گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
09178023383
وحید سینائی دانشیار
Sinaee@um.ac.ir دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
09122176117