• صفحه اصلی
  • «به‌رسمیت‌شناسی» در غیاب «دیگریِ غیرغربی» (مواجهه¬ای نقادانه با تئوری به‌رسمیت‌شناسی «اکسل هونت»)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021041915992 بازدید : 46 صفحه: 23 - 51

نوع مقاله: پژوهشی