مقاله


کد مقاله : 13970927166272

عنوان مقاله : موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران

نشریه شماره : 26 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 235

فایل های مقاله : 209 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا سنگی sangi.k86@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 محمد مهدي مجاهدي Mm.mojahedi@gmail.com استادیار دکترا
3 سید عبدالامیر نبوی nabavi@iscs.ac.ir دانشیار دکترا
4 الهه حجازی ehejazi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

جوامع مختلف برای قرار گرفتن در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند فراهم نمودن زمینه¬های رشد و توسعه علمی هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به توسعه و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند توسعه علوم به¬ویژه در حوزه علوم انسانی به عنوان اساس تحول جامعه است. پرسشی که در اینجا مطرح می¬شود این است که مهم¬ترین موانع توسعه علوم انسانی در ایران کدامند؟ فرضیه¬ای که در پاسخ به این پرسش می¬توان مطرح کرد این است که مجموعه¬ای از عوامل معرفتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، موانع توسعه علوم انسانی در ایران را ایجاد نموده‌اند که این موانع نیز هم¬عرض و هم¬ارزش نیستند و برخی نسبت به برخی دیگر تقدم داشته، جنبه تعیین¬کنندگی دارند. با استفاده از نظریه خردگرایی نقاد، موانع توسعه علوم انسانی در ایران بررسی شده است.