مقاله


کد مقاله : 13970114134140101467

عنوان مقاله : اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی «ابوعلی احمد بن مسکویه رازی»

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 424

فایل های مقاله : 259 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایرج رنجبر Iraj_ranjbar79@yahoo.com استادیار دکترا
2 سمیرا غلامی Samira.Gholami1390@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بررسی نسبت اخلاق و سیاست در اندیشۀ مسکویه رازی، مسئله¬ این مقاله را تشکیل می¬دهد. برای پیش¬¬داوری نکردن درباره تقدم و تأخر میان اخلاق و سیاست و تبعیت یکی از دیگری، نسبت آنها برحسب نقاط تقاطع و تلاقیِ مفهومی به عنوان دوایری متداخل بررسی شده است. تبیین نظری چنین نسبتی ملهم از الگوی «یورگن هابرماس» در راستای بررسی نسبت اخلاق و سیاست در تاریخ اندیشۀ سیاسی غرب است. بر اساس این نظریه «همبستگی» اخلاق و سیاست بر محور نقاط تلاقیِ مفهومی قابل توضیح است، چنان¬ که پایان ¬یافتن چنین نقاطی به منزلۀ آغاز «گسست» این دو عرصه محسوب می¬شود. با ابتنا بر این نظریه، مقالۀ حاضر درصدد برآمد تا به تحلیل و پردازش این مسئله بپردازد که محور تلاقی و نقاط تقاطع اخلاق و سیاست در اندیشۀ سیاسی مسکویه رازی چگونه قابل تببین است. با کاربست روش تحلیل کیفی در سطوح تبیین و تفسیر اطلاعات و متون موجود در این¬باره، تحقیق حاضر به این نتیجه منتج شد که در اندیشۀ سیاسی مسکویه، اخلاق و سیاست بر مدار «به¬زیستی و سعادت» با هم تلاقی می¬کنند و حصول سعادت در این جهان از مجرای زندگی در مدینه¬ا¬ی با کاربست بهترین شیوه¬های ممکنِ اعمال اقتدار ممکن می¬گردد.