مقاله


کد مقاله : 139607241058108569

عنوان مقاله : تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 429 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خسرو قبادي kh.di.ta@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در ادبیات موجود هر چند پژوهش¬هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت¬ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه¬گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می¬شوند. از این¬رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه¬گانه یادشده، شاخص¬های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت¬بندی این شاخص¬ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش‌های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص¬ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب¬نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب¬شناسی جدی دارد.