• صفحه اصلی
  • نقش جامعۀ مدني در فرآیند سياست‌گذاري عمومی ارائۀ چارچوبی مفهومی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960510115707286 بازدید : 2279 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط