مقاله


کد مقاله : 139605101116427281

عنوان مقاله : علی شریعتی، رنسانس اسلامی و رهایی از انحطاط

نشریه شماره : 20 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 491

فایل های مقاله : 236 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر روشن Amirroshan41@yahoo.com استادیار دکترا
2 محسن شفیعی سیف آبادی Sh.mohsen178@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

از زمان رویارویی ایرانیان با غرب و پی بردن به انحطاط خود، مسئلۀ «کيستي ما» دغدغۀ اصلي روشن¬فکران ايراني شد. پس از اين، سؤال¬هايي از قبيل اينکه ما «که هستيم؟» و «چگونه بايد باشيم؟» مطرح شد. برای پاسخ به سؤال¬های یادشده، شریعتی در مقام اندیشمندی ایرانی با دغدغه¬های اسلامی، سعی در تدوین راه‌حلی برای رهایی از انحطاط و سوق یافتن به سمت پیشرفت دارد. به زعم وی، سرمایه¬داری، امپریالیسم و مذاهب انحرافی و ذهن¬گرایی، عوامل اصلی انحطاط ایران و جهان اسلام است و تنها با بازگشت به خویشتن و شکل¬گیری یک رنسانس و نوزایی اسلامی است که می¬توان به پیشرفت و کمال رسید. در همین راستا هدف اصلی در این مقاله، تحلیلی از مقولۀ رنسانس اسلامی و رهایی از انحطاط در آرای شریعتی است.