مقاله


کد مقاله : 139511191223174903

عنوان مقاله : تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی

نشریه شماره : 24 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 323

فایل های مقاله : 234 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کیومرث اشتریان ashtarian@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 طاهره مهرورزیان t.mehrvarzian@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در جوامع مختلف برای کسب قدرت به مثابه مهم¬ترین و تأثیرگذارترین عنصر در زندگی سیاسی- اجتماعی، همواره رقابت¬ها و کشمکش¬های جدی وجود داشته و افراد به طرق گوناگونی برای رسیدن به قدرت با هم رقابت می¬کنند. سرمایۀ اجتماعی بازیگران می¬تواند در تعیین نتیجۀ نهایی رقابت بسیار مؤثر باشد و هرچه داوطلبین و بازیگران عرصۀ رقابت از ارتباطات شبکه¬ای و در نتیجه حمایت شبکه¬های جمعی بیشتری برخوردار باشند، می¬توانند حمایت گروه¬ها و شبکه¬های صاحب نفوذ و قدرت را جلب کرده و امکان دستیابی به مقام سیاسی برای آن¬ها بیشتر فراهم خواهد بود. مسئلۀ اساسی مقالۀ حاضر، چگونگی تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی بوده، روش تحلیل مورد نظر در اینجا روش توصیفی و تحلیلی است.