مقاله


کد مقاله : 13950816957323851

عنوان مقاله : معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس

نشریه شماره : 23 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 403

فایل های مقاله : 244 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن قاسمی hasan_ghasemi99@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 ابوالفضل شکوری shakoori1392@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مسئلة حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می¬توان دید. «توماس هابز»، نظریه‌پرداز حاکمیت در اوایل دورة مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش‌شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطة دو حوزۀ حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریة هابز برجسته می¬کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفة اصلی نظریة خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می¬کند.