مقاله


کد مقاله : 139505251418583130

عنوان مقاله : کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی

نشریه شماره : 23 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 582

فایل های مقاله : 229 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید عطار s.attar@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 محمد کمالی زاده m_kamalizadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریۀ نظام‌ها در چارچوب نظریه‌های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه¬های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این¬رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست¬وجوی شاخص‌های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت¬های شش¬گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت¬های شش¬گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل¬دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته¬اند، می¬توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به¬ شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن¬های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به¬واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت‌ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی‌های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک¬ترین و کاربردی¬ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می‌تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.