مقاله


کد مقاله : 1395020707402040

عنوان مقاله : مدینه فاضله افلاطونی در روایتی پارادایمی (بر پایه همپرسه جمهوری)

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 742

فایل های مقاله : 241 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حجت زمانی راد hzrad68@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد کمالی گوکی mkamali77@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 ابوالفضل شکوری Shakoori1392@chmail.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

وجودشناسی و معرفت¬شناسی و انسان¬شناسی، اساس هر نوع نظریه¬پردازی در علوم انسانی است. هیچ نظریه¬ای نیست که چه آشکارا و چه ضمنی، مبتنی بر این مبانی بنیادین متافیزیکی نباشد. همچنین اندیشه سیاسی به عنوان اندیشه‌ای هنجاری، همواره در نسبت با زمینه و زمانه¬ و بحران¬های معاصرش شکل می¬گیرد، این بحران¬ها را مورد تأمل قرار می¬دهد و بر اساس مبانی بنیادین فلسفی خود، شرایط مطلوب خود را مبتنی بر هنجاری که مناسبات معیار را تعیین می¬کند، ترسیم می¬نماید و بر اساس آن، صورت¬بندی خاص خود از الگوهای اقتدار را ارائه می¬دهد. مقایسه نظرورزی¬ها در اندیشه¬ سیاسی با یکدیگر نشان می¬دهد که می¬توان بر اساس مبانی متافیزیکیِ آنها و نیز هنجار پیشنهادی¬ و راهبرد اقتدارشان، به یک دسته¬بندی در اندیشه سیاسی رسید. تحلیل اندیشه¬ سیاسی بر اساس چنین فرایندی، روایتی پارادایمی از اندیشه سیاسی نام دارد. این مقاله سعی دارد که از اندیشه سیاسی افلاطون مبتنی بر همپرسه جمهوری، روایتی پارادایمی به دست دهد؛ به این معنی که با نشان دادن مبانی بنیادین متافیزیکی افلاطون و بحران¬های معاصرش، نسبت ایجابی و سلبی مدینه فاضله افلاطونی را با آن مبانی و بحران¬ها تحلیل کند. بحران اخلاقی و روند رو به انحطاط پولیس آتن در اثر جنگ¬های پلوپونزی و ظهور سوفیسم، بحران مرکزی افلاطون است. عالم مُثُل نیز در مرکز معرفت¬شناسی و هستی¬شناسی افلاطون قرار دارد. مدینه فاضلۀ افلاطونی مبتنی بر حاکمیّت فیلسوف- شاه که ذیل پارادایم ریاستی قرار می¬گیرد، تنها در نسبت با همین بحران¬های معاصر افلاطون و نیز بنیادهای متافیزیکی او فهم خواهد شد و ابعاد و وجوه و اوصاف خود را نشان خواهد داد.