مقاله


کد مقاله : 139412101357371305

عنوان مقاله : ایده‌ای غیر توتالیتر از «جمعی‌بودگی» انسان

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 685

فایل های مقاله : 221 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی نصر Mehdinasr3000@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در جهان فردانگارانۀ امروز، آنچه از همه بیشتر مورد غفلت واقع شده، «جمعی‌بودگی» انسان است. این مقاله قصد دارد با تفسیر برخی از مفاهیم اندیشۀ هایدگر مثل «با هم بودن»، «جماعت» و «برون¬خویشی»، این نکته را نشان دهد که «جمعی¬بودگی» یکی از ساختارهای اصلی انسان به مثابه دازاین است. در اینجا با اعتراف به اینکه هر یک از ما دارای وجودی تکین و منحصر به فرد هستیم، این نکته را نشان می¬دهیم که «زبان» مفهومی است که کلیت انسان را تعیین می¬کند. فرایند سیال عمل «جمعی¬بودگی»، نام¬گذاری است. نام نهادن زبان بر چیزها، کنشی است که چیزها را در «جهان» گرد هم می¬آورد. قرینۀ همین عمل هم در سیاست به مثابۀ «جمعی¬بودگی» رخ می¬دهد؛ در سیاست نیز انسان¬ها در کنار همدیگر قرار می¬گیرند. اما مفهوم امر سیاسی در غرب، تکینگی¬ها و دیگری را سرکوب کرده و ساختارهای سوبژکتیویستی را بر انسان تحمیل می¬کند. بنابراین از اندیشیدن دربارۀ جمعی¬بودگی ناتوان است.