مقاله


کد مقاله : 139412101028481277

عنوان مقاله : امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی»

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 699

فایل های مقاله : 248 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد رضايي arezaiim@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مجيد سفري دوغایی majidsafari81@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این نوشتار با هدف بررسی دیدگاه «علی شریعتی» دربارۀ ماهیت انسان و رابطۀ آن با دمکراسی انجام شده است. با توجه به اینکه شریعتی در زمانه خود یکی از روشن¬فکران دینی تأثیرگذار بر فضای معرفت¬شناختی جامعه بوده است، تحلیل‌های متفاوتی دربارۀ آرای شریعتی، به¬ویژه دمکراسی در محافل علمی و آکادمیکی صورت گرفته است، به طوری که برخی صاحب¬نظران اظهار می¬کنند که شریعتی به دمکراسی چندان روی خوش نشان نداده و حتی مخالف آن بوده است و عده¬ای دیگر بر این باورند که وی اعتقاد به دمکراسی متعهدانه داشته است. از این¬رو در این مقاله با روش اسنادی از نوع منابع دست اول، ضمن تشریح دیدگاه ایشان دربارۀ ماهیت و نقش انسان در فرایندها و ساختارهای اجتماعی به¬ویژه دمکراسی، با ارائۀ ادله و شواهدی از آثار شریعتی، برداشت¬های یادشده مورد نقد قرار گرفت و با توصیف دمکراسی کثرت¬گرایانه، آثار شریعتی با معیارهای دمکراسی در قالب نظریۀ «رابرت دال» تحلیل شد. بررسی¬ها نشان داد که شریعتی نه تنها با دمکراسی مخالفتی نداشته، بلکه قائل به دمکراسی کثرت‌گرایانه بوده است.