مقاله


کد مقاله : 139412101023451275

عنوان مقاله : بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز»

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 744

فایل های مقاله : 242 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین اطهری athari@um.ac.ir دانشیار دکترا
2 نعیمه اسدی‌پور nasadipour@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

«جان رالز» متأثر از فلسفۀ اخلاقی کانت بوده و بازنمایی فلسفۀ اخلاق کانتی در آثارش مشهود است. در این مقاله به منظور آشکار کردن میراث کانت برای نظریۀ سیاسی وی، سه موضوع انسان¬گرایی، ارائۀ بدیل اخلاقی و سازنده¬گرایی بررسی می‌شود. در بخش انسان¬گرایی، اهمیت انسان در اندیشه¬های کانت و رالز تبیین شده است. کانت انسان را هدف می‌داند نه وسیله. همین مسئله در اندیشه¬های این دو، سبب ارائۀ بدیل اخلاقی در برابر اخلاق غایت¬گرایانه شد که اخلاق وظیفه¬گرایانه نام دارد. تأثیر کانت بر پیروانش تا آنجا بود که آنها از جمله رالز را لیبرال¬های وظیفه¬شناس یا کانتی می‌نامند. تلاش کانت و به پیروی از وی رالز برای ایجاد ارتباطی مناسب بین مفهوم شخص آزاد و برابر و مفهوم عدالت، سازنده¬گرایی خاص آنها را به وجود آورده است. در این مقاله سعی شده است تا فلسفۀ سیاسی و انگاره¬های اخلاق کانتی اندیشۀ رالز بر اساس روش هنجاری تبیین شود.