مقاله


کد مقاله : 13941209115331257

عنوان مقاله : کثرت‌گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 788

فایل های مقاله : 204 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن عباس‌زاده Mohsen_Abaszadeh64@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 فرزاد سوری Farzads1364@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از بنیادی¬ترین پرسش¬های پیش¬ِ روی سیاست¬پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطۀ حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. هدف کثرت¬گرایی در مقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست را عرصۀ رقابت گروه‌های مختلفی تعریف می¬کرد که به دلیل دسترسی¬شان به منابع متفاوت، هیچ¬یک قادر به تسلط کامل بر سایرین نبوده، تصمیمات سیاسی نیز حاصل توازن نیروها و فرایندی گشوده تلقی می‌گشت. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشۀ دموکراسی و مقایسۀ برداشت¬های متقدم و متأخر از آن، به بررسی دلا¬لت¬های عینی آن در نظم سیاسی می‌پردازد تا صحت تحلیل¬های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤیّد مفروضات تئوریک رویکرد کثرت¬گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت¬گرایی) اتخاذ می¬کند.