مقاله


کد مقاله : 13941203143091160

عنوان مقاله : نسبت مبادی سمبولیستی و تفکر آرمان‌شهری در شعر نیما یوشیج

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1390

مشاهده شده : 562

فایل های مقاله : 172 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس منوچهري amanoocheri@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

درک خاص نیما از شعر و جایگاه شاعر، متضمن نوعی دلالت هنجاری است که به ترسیم نوعی وضعیت آرمان‌شهری در شعر او منجر می¬شود. بر مبنای دیدگاه این مقاله، نیما نیز همانند سمبولیست¬های اروپایی با تأکید بر مرجعیت «تخیل» در شعر، میان شعر و حقیقت و به دنبال آن جایگاه شاعری و مقام رازبینی و رازگویی قرابت و یکسانی ایجاد می¬کند. چنین قرابتی که با خود نفی وضعیت نابسامان موجود و ترسیم و القاي جهان آرمانی را به دنبال دارد، همسویی فراوانی با مفهوم ایدئولوژی در اندیشه سیاسی پیدا می‌کند. بدین‌گونه، درک خاص نیما از شاعری به آن نوع از تفکر آرمان‌شهری در شعر او منجر می¬شود که می‌تواند به عنوان بارزترین جلوه تفکر اجتماعی در اشعار او شناخته شود.