مقاله


کد مقاله : 139412021426531140

عنوان مقاله : جامعة هماهنگ و همگن چین؛ نگرشی تحلیلی انتقادی

نشریه شماره : 8 فصل تابستان 1389

مشاهده شده : 587

فایل های مقاله : 242 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین جمالی Hoosein.jamalii@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

چین کنونی چنان در مسیر تحوّل و دگرگونی قرار دارد که توجّه ناظران و پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از تحوّلات دهة اخیر چین، جهت¬گیری رهبران و نظام این کشور برای ساختن جامعة هماهنگ و همگن است؛ جامعه¬ای که دربردارندة انسجام و همبستگی بيش‌تر اعضای جامعه انسانی و متضمّن هماهنگی بيش‌تر با طبیعت است. تحلیل چنین جامعه¬ای، بر اساس اهداف توسعه، نظریه¬های گذار به دموکراسی، سازش مدرنیسم، سوسیالیسم و سنّت، روند اتوپیا گرایی و ایدئولوژی¬پردازی و کارکردهای نظام سیاسی، می‌تواند تا حدود زیادی، وجوهِ پیچیدة آن را بازنمایاند. ایدة اصلی مقاله این است که رویة پراگماتیستی رهبران چین امروز، بیش از سایر عوامل، در طرح و پیش‌برد جامعة هماهنگ و همگن نقش داشته و چگونگی تأثیر دیگر عوامل، اتّفاقاً در کنش و واکنش با آن، قابل ارزیابی است.