• صفحه اصلی
  • نقش اساطیر در شکل‌گیری هستی‌شناسی نظم کیهانی در «نامه تنسر»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981015204518 بازدید : 2536 صفحه: 297 - 328

20.1001.1.20085796.1399.12.28.9.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط